Start > Strefa klienta > Instrukcja Terminalu > Konsultacje z rynkiem > Konsultacje zmian Instrukcji Terminalu


Wyniki konsultacji - projekt Instrukcji Terminalu

W wyniku przeprowadzenia, trwających od 26.04.2022 r. do 26.05.2022 r., konsultacji projektu Instrukcji Terminalu oraz zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej jako GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, opracował projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego pod nazwą „Instrukcja Terminalu z dnia 25.04.2022 r.”, a następnie przedłożył tę instrukcję do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji, stworzona została możliwość zapoznania się z projektem Instrukcji Terminalu oraz zgłaszania do niego uwag przez wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie uwagi zgłoszone do projektu Instrukcji Terminalu zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem zaproponowanych zmian do tego projektu.

W związku z powyższym GAZ-SYSTEM niniejszym publikuje Instrukcję Terminalu (projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki) wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia:

- Instrukcja Terminalu z dnia 25.04.2022 r.

- Zestawienie uwag do projektu Instrukcji Terminalu zgłoszonych do dnia 26.05.2022 r. oraz sposobu ich uwzględnienia


Konsultacje projektu instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu Instrukcji Terminalu.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne Operator Terminalu opracował projekt Instrukcji Terminalu, który jako projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego zostanie przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym GAZ-SYSTEM S.A. informuje o publicznym dostępie do tego projektu oraz o możliwości zgłaszania uwag.

W wyniku powyższego GAZ-SYSTEM S.A. planuje zmiany obecnej Instrukcji Terminalu zgodnie z poniższą kartą aktualizacyjną:

Przyczyny zmian

 

W związku z obowiązkami określonymi w ustawie Prawo energetyczne GAZ-SYSTEM S.A. jako Operator Terminalu opracował projekt nowej Instrukcji Terminalu, który jako projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego zamierza przedłożyć do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Nowa Instrukcja Terminalu po zatwierdzeniu będzie obowiązywać dla wszystkich obecnych i potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu.

 

Zakres i treść zmian

 

W miejsce:

- Instrukcji Terminalu z dn. 31.10.2009 r., oraz

- Instrukcji Terminalu z dn. 23.03.2020 r., oraz

- Instrukcji Terminalu z dn. 02.12.2021 r.,

stosowana będzie nowa Instrukcja Terminalu jednolita dla wszystkich umów z Użytkownikami Terminalu oraz dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu.

Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Instrukcji Terminalu, od dnia wejścia w życie nowej Instrukcji Terminalu wcześniejsze Instrukcje Terminalu nie będą obowiązywać.

 

Planowany termin wejścia w życie

 

Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

Zgodnie z powyższą kartą aktualizacyjną GAZ-SYSTEM S.A. przedkłada do konsultacji następujący projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego: „Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 25.04.2022 r.”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przedmiotowym projektem Instrukcji Terminalu.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 26 maja 2022 r. na adres e-mailowy: kancelaria.warszawa@gaz-system.pl

DOKUMENTY

Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 25.04.2022 r.

Wyniki konsultacji - projekt Instrukcji Terminalu

W wyniku przeprowadzenia, trwających od listopada 2021 roku, konsultacji projektu Instrukcji Terminalu oraz zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej jako GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, opracował projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego pod nazwą „Instrukcja Terminalu projekt z dnia 31.03.2022 r.”, a następnie w dniu 1 kwietnia 2022 r. przedłożył tę instrukcję do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji, stworzona została możliwość zapoznania się z projektem Instrukcji Terminalu oraz zgłaszania do niego uwag przez użytkowników systemu, a także przez podmioty zewnętrzne nie posiadające takiego statusu.

Wszystkie uwagi do projektu Instrukcji Terminalu, zgłoszone w całym procesie konsultacji, zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem zaproponowanych zmian do projektu Instrukcji Terminalu, przy czym szereg propozycji i uwag zostało uwzględnionych w treści Instrukcji Terminalu.

W związku z powyższym GAZ-SYSTEM niniejszym publikuje Instrukcję Terminalu (projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki) wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia:

- Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 31.03.2022 r.;

- Zestawienie uwag do projektu Instrukcji Terminalu zgłoszonych do dnia 26.11.2021 r. oraz sposobu ich uwzględnienia;

- Zestawienie uwag do projektu Instrukcji Terminalu zgłoszonych do dnia 25.03.2022 r. oraz sposobu ich uwzględnienia.

Konsultacje zmian Instrukcji Terminalu – druga tura

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej jako GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ogłasza drugą turę publicznych konsultacji z rynkiem w zakresie zmian Instrukcji Terminalu.

Pierwsza tura konsultacji odbyła się w listopadzie 2021 roku. Projekt przedstawiony do drugiej tury konsultacji wynika z uwag zgłoszonych w pierwszej turze konsultacji oraz dalszych analiz GAZ-SYSTEM i praktycznych doświadczeń w zakresie działania Terminalu.

GAZ-SYSTEM planuje zmiany Instrukcji Terminalu zgodnie z poniższą kartą aktualizacyjną:

Przyczyny zmian

 

GAZ-SYSTEM jako operator Terminalu zamierza wprowadzić do stosowania jednolitą Instrukcję Terminalu dla wszystkich umów zawartych z Użytkownikami Terminalu, zawierającą jednolite zasady dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu oraz przedstawić ją do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Zakres i treść zmian

 

W miejsce:

- Instrukcji Terminalu z dn. 31.10.2009 r., oraz

- Instrukcji Terminalu z dn. 23.03.2020 r., oraz

- Instrukcji Terminalu z dn. 02.12.2021 r.

Stosowana będzie nowa Instrukcja Terminalu jednolita dla wszystkich umów z Użytkownikami Terminalu oraz dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu.

Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Instrukcji Terminalu, od dnia wejścia w życie nowej Instrukcji Terminalu wcześniejsze Instrukcje Terminalu nie będą obowiązywać

 

Planowany termin wejścia w życie

 

Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

Zgodnie z powyższą kartą aktualizacyjną GAZ-SYSTEM przedkłada do konsultacji z uczestnikami rynku następujący projekt dokumentu: „Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 08.03.2022 r.”.

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku, w tym Użytkownicy Terminalu, proszeni są o zgłaszanie uwag dotyczących projektu Instrukcji Terminalu, najpóźniej do dnia 25 marca 2022 r., do godziny 17:00 (CET).

Uwagi do Instrukcji Terminalu należy zgłaszać na adres mailowy kancelaria.warszawa@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM przeanalizuje zgłoszone uwagi i opracuje ostateczną treść Instrukcji Terminalu.

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania projektu Instrukcji Terminalu, a także do ewentualnego wydłużenia terminu konsultacji. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Terminalu (https://terminallng.gaz-system.pl/).

DOKUMENTY

Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 08.03.2022 r.


Udostępniony do konsultacji projekt Instrukcji Terminalu ma jedynie charakter roboczy i podlega konsultacjom. Zmiany w projekcie Instrukcji Terminalu zostaną wprowadzone w oparciu o informacje uzyskane podczas niniejszych konsultacji oraz w wyniku dalszych prac nad projektem Instrukcji Terminalu prowadzonych przez GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM zobowiązuje się z należytą starannością przeanalizować wszystkie informacje uzyskane podczas konsultacji, ale zastrzega sobie prawo do uwzględnienia niektórych, a pominięcia innych informacji w dalszych pracach nad Instrukcją Terminalu, wedle swojego uznania.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej jako GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, planuje zmiany Instrukcji Terminalu.

GAZ-SYSTEM planuje zmiany zgodnie z poniższą kartą aktualizacyjną:

Przyczyny zmian

Obecnie obowiązuje Instrukcja Terminalu z 2009 roku, która jest wiążąca dla obecnie realizowanych Umów Regazyfikacji. Celem przeprowadzonej w 2020 roku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 było zawarcie Umów o Regazyfikację, do których załącznikiem była nowa Instrukcja Terminalu z 2020 roku. Instrukcja ta powinna wejść w życie w 2022 roku i być wiążąca dla Umów o Regazyfikację zawartych w ramach tej Procedury. W związku z prowadzeniem końcowych prac w zakresie pierwszego etapu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz w celu optymalizacji wykorzystania zdolności Terminalu, GAZ-SYSTEM jako operator tego Terminalu zamierza wprowadzić do stosowania jednolitą Instrukcję Terminalu dla wszystkich umów zawartych z Użytkownikami Terminalu oraz zawierającą jednolite zasady dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu.

Zakres i treść zmian

W miejsce: - Instrukcji Terminalu z dn. 31.10.2009 r., oraz - Instrukcji Terminalu z dn. 23.03.2020 r., zostanie wprowadzona do stosowania nowa Instrukcja Terminalu jednolita dla wszystkich umów z Użytkownikami Terminalu oraz dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu. Wcześniejsze Instrukcje Terminalu nie będą obowiązywać od dnia wejścia w życie nowej Instrukcji Terminalu.

Planowany termin wejścia w życie

01.01.2022 r.

 

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku, w tym Użytkownicy Terminalu, proszeni są o zgłaszanie uwag dotyczących projektu Instrukcji Terminalu, najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r., do godziny 17:00 (CET).

Uwagi do Instrukcji Terminalu należy zgłaszać na adres mailowy kancelaria.warszawa@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM przeanalizuje zgłoszone uwagi i opracuje ostateczną treść Instrukcji Terminalu.

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania projektu Instrukcji Terminalu, a także do ewentualnego wydłużenia terminu konsultacji. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej terminallng.gaz-system.pl.

DOKUMENTY

Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 10.11.2021 r.

Udostępniony do konsultacji projekt Instrukcji Terminalu ma jedynie charakter roboczy i podlega konsultacjom. Zmiany w projekcie Instrukcji Terminalu zostaną wprowadzone w oparciu o informacje uzyskane podczas niniejszych konsultacji oraz w wyniku dalszych prac nad projektem Instrukcji Terminalu prowadzonych przez GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM zobowiązuje się z należytą starannością przeanalizować wszystkie informacje uzyskane podczas konsultacji, ale zastrzega sobie prawo do uwzględnienia niektórych, a pominięcia innych informacji w dalszych pracach nad Instrukcją Terminalu, wedle swojego uznania.

Konsultacje zmian Instrukcji Terminalu

Drukuj do pliku