Start > Strefa klienta > Instrukcja Terminalu > Konsultacje z rynkiem > Konsultacje zmian Instrukcji Terminalu

Konsultacje zmian Instrukcji Terminalu


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej jako GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, planuje zmiany Instrukcji Terminalu.

GAZ-SYSTEM planuje zmiany zgodnie z poniższą kartą aktualizacyjną:

Przyczyny zmian

Obecnie obowiązuje Instrukcja Terminalu z 2009 roku, która jest wiążąca dla obecnie realizowanych Umów Regazyfikacji. Celem przeprowadzonej w 2020 roku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 było zawarcie Umów o Regazyfikację, do których załącznikiem była nowa Instrukcja Terminalu z 2020 roku. Instrukcja ta powinna wejść w życie w 2022 roku i być wiążąca dla Umów o Regazyfikację zawartych w ramach tej Procedury. W związku z prowadzeniem końcowych prac w zakresie pierwszego etapu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz w celu optymalizacji wykorzystania zdolności Terminalu, GAZ-SYSTEM jako operator tego Terminalu zamierza wprowadzić do stosowania jednolitą Instrukcję Terminalu dla wszystkich umów zawartych z Użytkownikami Terminalu oraz zawierającą jednolite zasady dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu.

Zakres i treść zmian

W miejsce: - Instrukcji Terminalu z dn. 31.10.2009 r., oraz - Instrukcji Terminalu z dn. 23.03.2020 r., zostanie wprowadzona do stosowania nowa Instrukcja Terminalu jednolita dla wszystkich umów z Użytkownikami Terminalu oraz dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu. Wcześniejsze Instrukcje Terminalu nie będą obowiązywać od dnia wejścia w życie nowej Instrukcji Terminalu.

Planowany termin wejścia w życie

01.01.2022 r.

 

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku, w tym Użytkownicy Terminalu, proszeni są o zgłaszanie uwag dotyczących projektu Instrukcji Terminalu, najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r., do godziny 17:00 (CET).

Uwagi do Instrukcji Terminalu należy zgłaszać na adres mailowy kancelaria.warszawa@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM przeanalizuje zgłoszone uwagi i opracuje ostateczną treść Instrukcji Terminalu.

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania projektu Instrukcji Terminalu, a także do ewentualnego wydłużenia terminu konsultacji. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej terminallng.gaz-system.pl.

DOKUMENTY

Instrukcja Terminalu – projekt z dnia 10.11.2021 r.

Udostępniony do konsultacji projekt Instrukcji Terminalu ma jedynie charakter roboczy i podlega konsultacjom. Zmiany w projekcie Instrukcji Terminalu zostaną wprowadzone w oparciu o informacje uzyskane podczas niniejszych konsultacji oraz w wyniku dalszych prac nad projektem Instrukcji Terminalu prowadzonych przez GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM zobowiązuje się z należytą starannością przeanalizować wszystkie informacje uzyskane podczas konsultacji, ale zastrzega sobie prawo do uwzględnienia niektórych, a pominięcia innych informacji w dalszych pracach nad Instrukcją Terminalu, wedle swojego uznania.

Drukuj do pliku