Start > Strefa klienta > Archiwum konsultacji z rynkiem > Procedura Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Procedura Udostępnienia Terminalu LNG 2020


W dniach 23 marca - 29 maja 2020 roku spółka Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) prowadziła konsultacje rynkowe dotyczące Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020. Umożliwiła ona uczestnikom rynku składanie wiążących ofert na świadczenie usług regazyfikacji i usług dodatkowych świadczonych na Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

INFORMACJA DODATKOWA W RAMACH PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG 2020

Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM), odpowiadając na potrzebę przekazywania potencjalnym użytkownikom Terminalu pełnych informacji w celu wyliczenia stawek taryfowych za usługi świadczone w ramach Podstawowej Usługi  Regazyfikacji, Usług Dodatkowych oraz Usługi Przejściowej, przedstawia kalkulator taryfowy, oparty o zweryfikowane założenia oraz aktualnie posiadane przez Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) dane.

Przedstawienie nowego kalkulatora taryfowego nie oznacza zmiany załącznika nr 5 do Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020. Publikacja kalkulatora ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga od Użytkownika zainteresowanego złożeniem oferty żadnych zmian w zakresie oferty, w tym przede wszystkim ponownego przeliczenia gwarancji bankowej. 

Wysokość gwarancji bankowej nadal winna zostać ustalona na podstawie indykatywnych stawek taryf z tytułu korzystania z Podstawowej Usługi Regazyfikacji, Usług Dodatkowych i Usługi Przejściowej zawartych w kalkulatorze taryfowym opublikowanym w dniu uruchomienia Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020, tj. w dniu 23 marca 2020 r., który stanowi załącznik nr. 5 do tej Procedury. 

Przy czym ponownie informujemy, że przedstawiane przez Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) w nowo opublikowanym kalkulatorze, jak też w załączniku nr 5 taryfy za usługi świadczone w ramach Podstawowej Usługi  Regazyfikacji, Usług Dodatkowych lub Usługi Przejściowej są  indykatywne i mają jedynie na celu oszacowanie prognozowanych opłat za udostępnienie zdolności Terminalu.

Załącznik: KALKULATOR TARYFOWY (rewizja)

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG 2020

Zgodnie pkt. 9.3. Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) dokonało zmiany harmonogramu tej procedury poprzez wydłużenie terminów na złożenie oferty (do 21 maja), a tym samym ogłoszenia wyników (22 maja) oraz podpisania umów na regazyfikację (29 maja). Mając na uwadze zmianę harmonogramu Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) wprowadziło właściwe zmiany do treści Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 oraz do Załącznika nr 3 do Procedury – Wzór Gwarancji Bankowej. Jednocześnie dokonano doprecyzowania FORMULARZA OFERTOWEGO, który Uczestnik Procedury był zobowiązany przedłożyć w terminie określonym w Harmonogramie.

W zakresie DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) informowało o publikacji załączników dodatkowych do projektu INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU.

LISTA ZAKTUALIZOWANYCH DOKUMENTÓW:

1. REGULAMIN PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU W ŚWINOUJŚCIU 2020 PO AKTUALIZACJI 07.05.2020 r.

2. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY – WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ PO AKTUALIZACJI 07.05.2020 r.

3. FORMULARZ OFERTOWY PO AKTUALIZACJI 07.05.2020 r.

4. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE DO PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM PROCEDURY

DZIAŁANIE W RAMACH PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU 2020 R.

PRZEWIDYWANY TERMIN

Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu  2020 r.

23 marca 2020

Rejestracja

Do 30 marca 2020

Potwierdzenie rejestracji

3 dni robocze od otrzymania Formularza Rejestracyjnego

Ostateczny termin na złożenie Ofert

21 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyników

22 maja 2020 r.

Podpisanie Umów o Regazyfikację

Do 29 maja 2020 r.

 

 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG 2020

Zgodnie pkt. 9.3. Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) dokonała zmiany harmonogramu tej procedury poprzez wydłużenie terminów na złożenie Oferty (do 11 maja), ogłoszenia wyników (do 15 maja) oraz podpisania Umów o Regazyfikację (do 22 maja).

Ponadto Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) wprowadziło kilka dodatkowych zmian treści Procedury Udostępnienia Terminalu 2020, Umowy o Regazyfikację oraz załączników do tych dokumentów, mających na celu doprecyzowaniu postanowień zawartych w tych dokumentach. W szczególności dotyczy to postanowień odnoszących się do gwarancji bankowej, którą Uczestnik Procedury jest zobowiązany przedłożyć przy złożeniu Oferty oraz utrzymywać w trakcie realizacji Umowy o Regazyfikację.

Dokumenty zawierające powyższe zmiany:

1. REGULAMIN PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU W ŚWINOUJŚCIU 2020 PO AKTUALIZACJI

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY – PROJEKTU UMOWY O REGAZYFIKACJĘ 2020 PO AKTUALIZACJI

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY – WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ PO AKTUALIZACJI

 

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM PROCEDURY

DZIAŁANIE W RAMACH PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU 2020 R.

PRZEWIDYWANY TERMIN

Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu  2020 r.

23 marca 2020

Rejestracja

Do 30 marca 2020

Potwierdzenie rejestracji

3 dni robocze od otrzymania Formularza Rejestracyjnego

Ostateczny termin na złożenie Ofert

11 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyników

15 maja 2020 r.

Podpisanie Umów o Regazyfikację

Do 22 maja 2020 r.

 

 

Procedura Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Polskie LNG S.A.(obecnie GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, informowało o uruchomieniu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020, która umożliwiła uczestnikom rynku składanie wiążących ofert na świadczenie usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Celem Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 było zawarcie Umów o regazyfikację w związku z Programem Rozbudowy Terminalu na rynkowych, równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych.

W wyniku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 nastąpi przydział usług zapewniający:

  • maksymalizację przychodów generowanych przez Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM), który sprzyja efektywnemu inwestowaniu w infrastrukturę LNG;
  • stworzenie mechanizmu dla jak największego i bezpiecznego wykorzystania dostępnej infrastruktury LNG;
  • zwiększenie płynności rynku paliw gazowych oraz rozwoju konkurencji.

Zasady udziału w Procedurze opisane zostały w „Regulaminie Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020”.

REJESTRACJA

W terminie od 23 marca do 30 marca do godziny 17:00, Uczestnicy rynku zainteresowani udziałem w Procedurze mogli złożyć do Polskiego LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 4.1.2 Regulaminu, w formie pisemnej na adres: Al. Jerozolimskie 146, budynek B, 02-305 Warszawa oraz prześlą w tym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: OpenSeason@polskielng.pl

OFERTA

W terminie do 20 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00, Uczestnicy mogli złożyć do Polskiego LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) Ofertę przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Polskiego LNG (obecnie GAZ-SYSTEM). Uczestnicy złożą Oferty w formie pisemnej na adres:  Al. Jerozolimskie 146, budynek B, 02-305 Warszawa oraz prześlą w tym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: OpenSeason@polskielng.pl  

HARMONOGRAM PROCEDURY

DZIAŁANIE W RAMACH PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU  2020 R.

PRZEWIDYWANY TERMIN

Konsultacje z rynkiem

24 luty - 12 marca 2020

Weryfikacja uwag rynku

13 - 19 marca 2020

Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu  2020 r.

23 marca 2020

Rejestracja

30 marca 2020

Potwierdzenie rejestracji

3 dni robocze od otrzymania Formularza Rejestracyjnego

Ostateczny termin na złożenie Ofert

20 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników

27 kwietnia 2020 r.

Podpisanie Umów o Regazyfikację

Do 30 kwietnia 2020 r.

 

Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszej procedury lub załączników, w tym wydłużenia terminów w nim określonych. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego LNG S.A.(obecnie GAZ-SYSTEM).

Wszelkie pytania należy kierować na adres: OpenSeason@polskielng.pl

 

DOKUMENTY

Prezentacja dotycząca zakresu Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

REGULAMIN PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2020

Podsumowanie konsultacji rynkowych

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU

FORMULARZ REJESTRACYJNY

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE OFERENTA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY - PROJEKT UMOWY O REGAZYFIKACJĘ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY - WZÓR UMOWY O POUFNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY - WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROCEDURY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROCEDURY - KALKULATOR TARYFOWY

 

 

*****

Procedura Open Season dla Programu Rozbudowy

Konsultacje Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM), właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, planował przeprowadzenie Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020, która umożliwiła zebranie ofert na  świadczenie usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Celem Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 było zawarcie Umów o regazyfikację w związku z Programem Rozbudowy Terminalu na rynkowych, równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych. W wyniku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 nastąpi przydział usług zapewniający:

  • maksymalizację przychodów generowanych przez Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM), który sprzyja efektywnemu inwestowaniu w infrastrukturę LNG;
  • stworzenie mechanizmu dla jak największego i bezpiecznego wykorzystania dostępnej infrastruktury LNG;
  • zwiększenie płynności rynku paliw gazowych oraz rozwoju konkurencji.

Polskie LNG S.A.(obecnie GAZ-SYSTEM) przedkładało do konsultacji z uczestnikami rynku zainteresowanymi Programem Rozbudowy Terminalu LNG projekt „Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020”.

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku, byli proszeni są o zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno Regulaminu jak również całej procedury, najpóźniej do dnia 12 marca 2020 r., do godziny 17:00 (CET).

Uwagi do Regulaminu należało zgłaszać na adres mailowy openseason@polskielng.pl

W ramach konsultacji rynkowych, uczestnicy rynku mogli przesyłać pisemne uwagi i pytania dotyczące Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 do Polskiego LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM).

Po zakończeniu etapu konsultacji, Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) przeprowadziło ocenę oraz podsumowało zebrane w trakcie konsultacji uwagi, i odpowiednio skoryguje Regulamin Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 r.

INDYKATYWNY HARMONOGRAM PROCEDURY

DZIAŁANIE W RAMACH PROCEDURY

PRZEWIDYWANY TERMIN

Konsultacje z rynkiem

24 luty - 12 marca 2020 r.

Weryfikacja uwag rynku

13 - 19 marca 2020 r.

Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu 2020

20 marca 2020 r.

Ostateczny Termin na złożenie ofert

20 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników

27 kwietnia 2020 r.

Podpisanie Umów

Do 30 kwietnia 2020 r.

 

Polskie LNG S.A.(obecnie GAZ-SYSTEM) zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszej procedury lub załączników, w tym wydłużenia terminów w nim określonych. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM).

DOKUMENTY

Projekt Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020

Prezentacja dotycząca zakresu Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY REGAZYFIKACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ


Udostępniony do konsultacji rynkowych projekt Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 wraz z załącznikami oraz pozostałe dokumenty mają jedynie charakter roboczy i podlegają konsultacjom. Zmiany w załączonych dokumentach roboczych zostaną wprowadzone w oparciu o informacje uzyskane podczas niniejszych konsultacji oraz w wyniku dalszych prac nad projektami dokumentów prowadzonymi przez Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM)

Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) zobowiązuje się z należytą starannością przeanalizować wszystkie informacje uzyskane podczas konsultacji, ale zastrzega sobie prawo do uwzględnienia niektórych, a pominięcia innych informacji w przedmiotowych dokumentach, wedle swojego uznania.

Drukuj do pliku