Start > Strefa klienta > Rozporządzenie 715/2009

Rozporządzenie 715/2009


Poniżej prezentujemy ustandaryzowane publikacje zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w  sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005. 

 

Rozporządzenie 715/2009

Link

Dodatkowe informacje

Art. 15.1.c)

Operator systemu LNG podaje do wiadomości publicznej stosowne informacje, w szczególności dane dotyczące wykorzystania i dostępności usług, w ramach czasowych, które są zgodne z odpowiednimi potrzebami handlowymi użytkowników instalacji LNG z zastrzeżeniem monitorowania takich publikacji przez krajowe organy regulacyjne.

Usługi

Zdolność Terminalu LNG

W celu monitorowania potrzeb handlowych prowadzone są również konsultacje z rynkiem.

Art. 17.2.

Operatorzy systemu LNG wdrażają i podają do wiadomości publicznej niedyskryminacyjne i przejrzyste mechanizmy alokacji zdolności, które: a) zapewniają właściwe sygnały ekonomiczne dla efektywnego i maksymalnego wykorzystania zdolności oraz ułatwiają inwestowanie w nową infrastrukturę; b) są zgodne z mechanizmami rynkowymi, w tym z mechanizmami rynków kontraktów krótkoterminowych i centrów handlu gazem, a jednocześnie zachowują elastyczność i możliwość dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz c) są zgodne z przyłączonymi systemami dostępu do sieci.

Instrukcja Terminalu

Instrukcja Terminalu, pkt 4 - ogólne warunki świadczenia usług

 

Art. 19.1.

Operatorzy systemu LNG podają do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez siebie usług i stosowanych warunków wraz z informacjami technicznymi potrzebnymi użytkownikom instalacji LNG do  uzyskania  skutecznego dostępu do instalacji LNG.

Instrukcja Terminalu

Wniosek o świadczenie usług regazyfikacji

Wzór umowy

Zasady realizacji usług regazyfikacji

Dokumenty do pobrania

Instrukcja Terminalu, pkt 6 - wyładunek LNG

Instrukcja Terminalu, pkt 7 - regazyfikacja

Instrukcja Terminalu, pkt 8 - usługi dodatkowe

Art. 19.2.

W odniesieniu do świadczonych przez  siebie usług, operatorzy systemu  LNG podają do wiadomości publicznej  informacje liczbowe o zakontraktowanej  i  dostępnej zdolności instalacji LNG w sposób regularny i z zachowaniem ciągłości, w przyjaznej dla użytkownika i znormalizowanej formie.

Zdolność Terminalu LNG

Art.19.3.

Operatorzy systemu LNG zawsze ujawniają informacje wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w sposób zrozumiały, wymiernie jasny i łatwo dostępny oraz na niedyskryminacyjnych zasadach.

 Strefa Klienta

Art. 19.4.

Operatorzy systemu LNG  podają do wiadomości publicznej informacje o ilości gazu w każdej instalacji LNG ilościach gazu wprowadzonych i pobranych, jak również o dostępnej zdolności instalacji LNG, w tym w odniesieniu do instalacji zwolnionych z dostępu stron trzecich. Informacje te są również przekazywane operatorowi systemu przesyłowego, który podaje je do wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym dla systemu lub podsystemu określonego za pomocą odpowiednich punktów. Informacje te są aktualizowane co najmniej raz dziennie".

Zdolność Terminalu LNG

Art. 19.5.

W    celu    zapewnienia    przejrzystych,    obiektywnych i niedyskryminacyjnych taryf oraz w celu ułatwienia skutecznego  wykorzystania  infrastruktury,  operatorzy  instalacji LNG lub odpowiednie krajowe organy regulacyjne  podają  do  wiadomości  publicznej  wystarczająco szczegółowe  informacje  na  temat  ustalania,  metod  obliczania i struktury taryf w odniesieniu do infrastruktury w ramach regulowanego dostępu stron trzecich.

Taryfa

Instrukcja Terminalu

Instrukcja Terminalu, pkt 9 - fakturowanie i płatności za usługi

Art. 20.

Operatorzy systemów LNG przechowują przez okres pięciu lat do dyspozycji organów krajowych, w tym również krajowego organu regulacyjnego i krajowego organu ochrony  konkurencji  oraz  Komisji  wszystkie  informacje,  o  których mowa w art. 18 i 19.

Zdolność Terminalu LNG

W ramach publikowanych informacji dostępne są również dane historyczne.

Art. 22.

Każdy operator systemu LNG opracowuje zharmonizowane umowy dotyczące instalacji LNG oraz procedury obowiązujące na rynku pierwotnym, aby ułatwić handel prawami do zdolności na rynku wtórnym. Organy regulacyjne są powiadamiane o zharmonizowanych umowach dotyczących instalacji LNG.

Instrukcja Terminalu

Wniosek o świadczenie usług regazyfikacji

Wzór umowy

Zasady realizacji umów

 

Instrukcja Terminalu, pkt 2 - postanowienia ogólne

Instrukcja Terminalu, pkt 4 - ogólne warunki świadczenia usług

 

 

Drukuj do pliku