Start > Strefa klienta > Taryfa > Metodologia kalkulacji taryf

Metodologia kalkulacji taryf


Taryfa dla usług regazyfikacji LNG  spółki GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG), operatora sytemu skraplania gazu ziemnego,  została sporządzona z zachowaniem stosowanych zgodnie z zasadą hierarchii postanowień:

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG została opracowana w sposób zapewniający:

 • pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne,
 • ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen,
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego.

Stawki opłat za usługę regazyfikacji zostały obliczone na podstawie:

 • kosztów uzasadnionych, w podziale na koszty stałe i zmienne,
 • mocy umownej zamówionej na okres obowiązywania taryfy i planowanego wolumenu LNG poddanego regazyfikacji.

Koszty uzasadnione planowane są przez GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG) a następnie weryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) i obejmują w szczególności:

 • koszty rodzajowe (w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości),
 • uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego.

Uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego
Taryfa dla usług regazyfikacji LNG została opracowana przy założeniu stopy zwrotu obliczonej na bazie współczynnika średnioważonego kosztu kapitału zaangażowanego (WACC, ang. weighted avarage cost of capital), zgodnie z wytycznymi URE, w tym z:  

 • metodami określania wskaźnika kosztu zaangażowanego dla infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego,
 • informacją Prezesa URE w sprawie stopy wolnej od ryzyka.

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych informacji znajduje się na stronie URE pod tym linkiem.

Wynagrodzeniu podlega wartość regulacyjna aktywów rozumianych jako suma wartości netto majątku trwałego GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG).

Struktura taryfy
Zgodnie z Taryfą dla usług regazyfikacji GAZ-SYSTEM  (dawniej Polskie LNG)  pobiera następujące rodzaje opłat:

 • opłata za usługę regazyfikacji
  - opłata stała (za zamówioną moc umowną)
  - opłata zmienna (za ilość paliwa gazowego wytworzoną w wyniku regazyfikacji LNG i dostarczoną użytkownikowi terminalu do punktu wyjścia w krajowym systemie przesyłowym)
 • opłata za usługi dodatkowe
  - opłata za przeładunek na cysterny
 • opłata za usługi rozdzielone
  - opłata za dodatkową moc umowną
  - opłata za rozdzielone przedłużone procesowe składowanie

Struktura kosztów uzasadnionych odzyskiwanych poprzez opłatę stałą i opłatę zmienną z tytułu świadczenia usług regazyfikacji przyjęta do kalkulacji taryfy  odzwierciedla rzeczywisty stosunek kosztów stałych do kosztów zmiennych ponoszonych przez Spółkę z tytułu świadczenia usług regazyfikacji, wynoszący 96:4.

Drukuj do pliku