Start > Terminal LNG > Program Rozbudowy Terminalu LNG

Program Rozbudowy Terminalu LNG


 

Rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu stanowi element większego planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, tzw. Bramy Północnej, w ramach której polski system gazowy ma zostać przygotowany do odwrócenia kierunku zasilania z relacji wschód-zachód, na kierunek północny. W skład Bramy wchodzą również projekty: Baltic Pipe oraz Korytarz Północ-Południe, a także szereg inwestycji towarzyszących. Powstanie Bramy Północnej jest nierozerwalnie powiązane z Programem Rozbudowy – ich łączna realizacja pozwoli na znaczny wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Spółka realizuje Program Rozbudowy Terminalu LNG w dwóch etapach: 

ETAP I

• Projekt SCV

Infrastruktura regazyfikacyjna oparta na regazyfikatorach SCV. Zwiększenie istniejącej instalacji o m.in. dodatkowe dwa regazyfikatory SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser).
Urządzenia zostały zamówione przez spółkę Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) w ramach dostaw inwestorskich w październiku i listopadzie 2019 roku. Wybór Wykonawcy Projektu SCV i podpisanie umowy z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH nastąpiło w lutym 2020 roku. Planowany termin zakończenia I etapu to koniec grudnia 2021 roku.

 

ETAP II

 • Projekt Zbiornik

Budowa nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. m3 brutto wraz z towarzyszącymi instalacjami i urządzeniami i połączeniem technologicznym z istniejącą infrastrukturą.
Spółka podpisała 24 czerwca 2020 r. umowę z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH na wykonanie prac. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku.

• Projekt Nabrzeże

Budowa nowego nabrzeża statkowego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG wraz z dedykowaną estakadą przesyłową. 

Część Technologiczna – wyposażenie nowego stanowiska statkowego i estakady przesyłowej w urządzenia i systemy do rozładunku, załadunku, bunkrowania i przesyłu LNG – rurociągi, zawory, ramiona podłączane do statków.
Część Hydrotechniczna - Budowa stanowiska statkowego, konstrukcji morskiej estakady przesyłowej i infrastruktury cumowniczej. Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Spółka podpisała 24 czerwca 2020 r. umowę z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH na wykonanie prac. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku.

 

 

Realizowany Program Rozbudowy zakłada rozwój dotychczasowych oraz powstanie nowych funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez:

 • zwiększenie mocy regazyfikacji i wysyłki gazu do sieci przesyłowej, 
 • zwiększenie zdolności procesowego składowania LNG poprzez budowę trzeciego zbiornika,
 • budowę nowej infrastruktury morskiej, służącej również do załadunku, rozładunku, i przeładunku LNG oraz bunkrowania statków,

Korzyści z Programu Rozbudowy

Program Rozbudowy Terminalu LNG przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz umożliwi zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego dla Polski i rynków regionalnych.

W szczególności Program Rozbudowy pozwoli na: 

 • zwiększenie ilości importowanego do Polski gazu ziemnego o co najmniej 2,5 mld Nm3/rok z różnych kierunków świata,
 • zwiększenie nominalnej zdolności wysyłkowej do 856 tys. Nm3/h do Krajowego Systemu Przesyłowego (docelowa maksymalna zdolność regazyfikacyjna instalacji – 984 tys. Nm3/h),
 • poprawę elastyczności pracy Terminalu LNG poprzez zwiększenie zdolności procesowego składowania LNG do ok. 500 tys. m3 brutto,
 • zwiększenie poziomu niezawodności i elastyczności odbioru dostaw LNG,
 • zwiększenie ekspediowanego wolumenu LNG drogą lądową oraz umożliwienie wysyłki drogą morską,
 • wzrost przychodów z tytułu świadczenia nowych usług: bunkrowania statków, załadunku LNG na jednostki pływające small, mid i large scale LNG, przeładunku LNG ze statku na statek (transshipment),
 • rozwój infrastruktury dającej możliwość większego wykorzystania LNG w Regionie.

Inne korzyści:

 • wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację dostaw (dostęp do nowych źródeł dostaw gazu),
 • zwiększenie możliwości importu LNG na warunkach spotowych w czasie, gdy występują sezonowe obniżenia ceny,
 • zwiększenie konkurencyjności na regionalnych rynkach gazu i ułatwienie konwergencji cenowej pomiędzy rynkami, umożliwienie wejścia na rynek nowych uczestników i potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz w regionach oddziaływania rozbudowanego Terminalu LNG,
 • zwiększenie niezawodności technicznej dostaw gazu dla klientów poprzez dywersyfikację sposobów dostaw gazu importowanego,
 • zabezpieczenie dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych,
 • zwiększenie pozycji negocjacyjnej względem obecnych dostawców gazu,
 • znaczne zwiększenie niezawodności eksploatacji Terminalu poprzez budowę niezależnego połączenia nowego nabrzeża z infrastrukturą lądową Terminalu obniżenie szkodliwych emisji do środowiska poprzez zapewnienie i zwiększenie możliwości dostępu do czystego paliwa,
 • rozwój infrastruktury związanej z bunkrowaniem jednostek pływających na Morzu Bałtyckim oraz polskich wodach śródlądowych,
 • rozwój infrastruktury wspierającej logistykę dostaw LNG w regionie,
 • podstawa dla rozwoju lokalnych sieci dystrybucji gazu na niezgazyfikowanych obszarach kraju,
 • uniknięcie kosztów przerw w dostawach gazu dla użytkowników,
 • możliwość wejścia polskich podmiotów na rynek reeksportu LNG w basenie Morza Bałtyckiego,
 • pozyskanie i wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dzięki czemu możliwa będzie skuteczna realizacja kolejnych inwestycji w zakresie rozwoju rynku LNG w Polsce.
  Rozbudowa Terminalu LNG może uczynić Polskę liderem rynku LNG w basenie Morza Bałtyckiego oraz pośrednio przyczyni się do gazyfikacji nowych obszarów Polski (poprzez stworzenie warunków dla dostaw LNG do małych stacji regazyfikacyjnych).

Kalendarium kluczowych wydarzeń Programu Rozbudowy

 • 2017

- 02/2017: rekomendacja spółki GAZ-SYSTEM dla Projektu SCV
- 02/2017: rozpoczęcie prac przygotowawczych projektu SCV
- 04/2017: umowa na opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu Nabrzeże
- 09/2017: rekomendacja spółki GAZ-SYSTEM dla Projektu Nabrzeże
- 10/2017: powstanie części technicznej Studium Wykonalności dla Projektu Kolej
- 10/2017: powstanie części technicznej Studium Wykonalności dla Projektu Zbiornik
- 11/2017: uzyskana decyzja środowiskowa dla Projektu SCV
- 11/2017: porozumienie o współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
- 12/2017: rekomendacja spółki GAZ-SYSTEM dla Projektu Kolej

 • 2018 

- 01/2018: rekomendacja spółki GAZ-SYSTEM dla Projektu Zbiornik
- 01/2018: wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie Programu w ramach POIiŚ
- 05/2018: powstanie Studium Wykonalności: „Koncepcja techniczna Rozbudowy Terminalu LNG”
- 05/2018: zatwierdzenie Wstępnej Definicji Programu Rozbudowy Terminalu –
uruchomienie Programu Rozbudowy
- 06/2018: uzyskanie pozwolenia na budowę w Projekcie SCV
- 11/2018: zatwierdzenie Strategicznych kierunków inwestycyjnych Polskiego LNG (obecnie GAZ-SYSTEM)
- 12/2018: uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy rozbudowy w projektach SCV, Kolej i Zbiornik – część lądowa rozbudowy(RZ/91/ZP/2018/PLNG)
- 12/2018: zawarcie porozumienia z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. o wspólnej realizacji inwestycji (Projekt Nabrzeże), podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy dzierżawy oraz powołanie wspólnej Komisji Przetargowej
- 12/2018: otrzymanie decyzji środowiskowych dla Projektów Nabrzeże, Kolej oraz Zbiornik

 • 2019  

- 01/2019: uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy rozbudowy w Projekcie Nabrzeże – część morska rozbudowy (RZ/102/ZP/2018/PLNG)
- 01/2019: podpisanie umowy z Doradcą Technicznym (firma Tractebel)
- 01/2019: otrzymanie decyzji lokalizacyjnych dla Projektu Kolej i Zbiornik oraz Nabrzeże
- 02/2019: złożenie 9 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na wybór wykonawcy części lądowej Programu Rozbudowy
- 03/2019: złożenie 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na wybór wykonawcy części morskiej Programu Rozbudowy
- 03/2019: dokonanie aktualizacji Studium Wykonalności, przygotowanego na potrzebę aplikowania o dofinansowanie dla przedsięwzięcia w ramach POIiŚ
- 03/2019: zatwierdzenie Harmonogramu Skonsolidowanego Rozbudowy Terminalu
- 03/2019: otrzymanie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. decyzji lokalizacyjnej dla Projektu Nabrzeże w części należącej do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  
- 03/2019: wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji w sprawie wsparcia finansowego Programu Rozbudowy.
- 04/2019: Podpisanie Porozumienia z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w sprawie przyłączenia bocznicy Polskiego LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) do układu torowego Portu
- 04/2019: podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu pn.: Rozszerzenie funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu
- 04/2019: zakwalifikowanie 4 podmiotów do 2 etapu przetargu na wybór wykonawcy części lądowej Programu Rozbudowy
- 06/2019: zakwalifikowanie 5 podmiotów do 2 etapu przetargu na wybór wykonawcy części morskiej Programu Rozbudowy (Nabrzeże)
- 07/2019: zmiana zakresu technicznego Programu – nowy przebieg estakady
- 07/2019: rozpoczęcie procesu zmiany decyzji środowiskowych dla projektów Kolej i Zbiornik oraz projektu Nabrzeże
- 10/2019: uruchomienie postępowania na wybór Wykonawcy Projektu SCV
- 10/2019: podpisanie umowy na dostawę 2 regazyfikatorów SCV
- 10/2019: rozpoczęcie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami w części lądowej Programu Rozbudowy
- 12/2019: rozpoczęcie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami w części morskiej Programu Rozbudowy (Nabrzeże)
- 11/2019: zawarcie kontraktu na zakup i dostawę pomp LP i HP dla Projektu SCV
- 12/2019: negocjacje w zakresie realizacji robót budowlanych Projektu SCV
- 12/2019: zakończenie prac nad dokumentacją badań geologicznych

 • 2020 

- 01/2020: podpisanie umowy na świadczenie usług Agencji Inspekcyjnej
- 02/2020: podpisanie umowy z wykonawcą Projektu SCV
- 02/2020: zaproszenie wykonawców do składania ofert ostatecznych w części lądowej i morskiej Programu Rozbudowy
- 02/2020: otrzymanie zmieniającej decyzji środowiskowej (wydaną przez RDOŚ w Szczecinie) zmieniającą decyzję środowiskową 65/2018 dla Projektów Zbiornik i Kolej
- 03/2020: otrzymanie 9 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu
- 03/2020: otrzymanie zmieniającej decyzji środowiskowej (wydaną przez RDOŚ w Szczecinie) zmieniającą decyzję środowiskową 62/2018 dla Projektu Nabrzeże
- 04/2020: otrzymanie zmienionej decyzji lokalizacyjnej 2/2020 dla Projektu Nabrzeże
- 05/2020: dialog konkurencyjny z zakwalifikowanymi podmiotami w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu
- 05/2020: zawarcie umowy regazyfikacyjnej w ramach procedury Opean Season
- 06/2020: przekazanie zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu
- 06/2020: kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych w postępowaniach na rozbudowę Terminalu w części lądowej i morskiej
- 06/2020: podpisanie umów z wykonawcą rozbudowy Terminalu LNG w części lądowej i morskiej

- 07/2020: przekazanie terenu budowy wykonawcy I etapu Programu Rozbudowy

- 08/2020: podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu

- 11/2020: pierwsze dostawy inwestorskie (elementów regazyfikatorów) na potrzeby I etapu rozbudowy Terminalu

 • 2021 

 - 02/2020: decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o Pozwoleniu na Budowę Projektu Zbiornik.

Drukuj do pliku